Udržitelnost ve firmě krok za krokemZavádění udržitelnosti a společenské odpovědnosti do firem je komplexní a bohaté téma. Může se zdát, že to vyžaduje podrobné studium celé problematiky, než se začnete rozhodovat, jakým směrem se vydáte a co přesně budete dělat. Je pravda, že pod odpovědností si každý představí něco jiného a od toho se odvíjí i různé udržitelné strategie, aktivity a cíle. Avšak zavedení udržitelnosti v zásadě spočívá v ustáleném sledu kroků, které jsou pro všechny firmy shodné. Forma zůstává stejná, jen obsah je unikátní pro každou firmu. Dodržením těchto osmi kroků dospějete k vaší jedinečné podobě udržitelnosti.

 

1. Vnitřní audit udržitelnosti

V první řadě si firma udělá takzvaný vnitřní audit udržitelnosti. To znamená, že si zreviduje svůj vliv na životní prostředí, dopady na společnost a její okolí a jaký vztah má s dodavateli, se svými zaměstnanci a se zákazníky. Na základě toho lze předběžně určit, jak moc je společensky odpovědná, co jsou její silné a slabé stránky, kde by se měla zlepšit a na co si dát pozor.

Pokud má firma již nyní poměrně dobré výsledky,  může přejít přímo ke kroku č.4 a vytvořit si svou zprávu o udržitelnosti neboli CSR report.

 

2. Vytvoření pracovní skupiny

Agendu společenské odpovědnosti musí mít ve firmě někdo na starosti. Při spolupráci s externí firmou je dobré jmenovat interního zaměstnance, který bude za komunikaci s konzultanty  zodpovědný. V každém oddělení by měla být dále aspoň jedna kontaktní osoba, se kterou lze otázky společenské odpovědnosti konzultovat. Jako nešťastné řešení se ukázalo, pokud si tuto problematiku berou na starost oddělení HR, PR, nebo marketingu. Široká agenda má v takovém případě tendenci omezovat se pouze na otázky spojené se zaměřením oddělení a ostatní aktivity jsou upozaděny. Koordinátor (nebo manažer) CSR by měl být proto postaven mimo specializovaná oddělení a mít možnost nadhledu.

Všichni, kdo mají CSR na starost, nebo jsou kontaktními osobami pro daná oddělení, tvoří společně  “pracovní skupinu společenské odpovědnosti”. Pro efektivitu zavádění udržitelnosti je klíčové, aby všichni zapojení zaměstnanci měli k této problematice pozitivní vztah a měli zájem podílet se na daných aktivitách. Kromě konkrétní práce je totiž udržitelnost především filozofií.

 

3. Definování důležitých témat

Definování důležitých témat, kterými se firma bude zabývat, je stěžejní pro zavádění společenské odpovědnosti stejně, jako vytváření CSR reportu. Podrobný popis jak dospět k oblastem zájmu vaší firmy se dočtete v článku “4 zásady pro správné zavedení společenské odpovědnosti do firmy”.

Podstatné je, aby byli do procesu zapojeni zástupci různých částí firmy včetně vedení. Nezanedbatelné je  také vyvolání diskuze se stakeholdery. A nakonec - výsledná témata by měla korelovat s podnikatelským zaměřením firmy. To jí umožní pohybovat se ve světě, který je pro ni známý a bezpečný a může i zde maximálně využívat svou expertízu.

 

4. Zavedeni udržitelných strategií

Poté co firma rozpoznala své nedostatky a body zájmu, přichází na řadu zavádění samotných udržitelných strategií. Takové strategie mohou mít velmi různou podobu a opět závisí na typu firmy i její firemní kultuře. Například některé firmy se zaměří na snižování emisí uhlíkových plynů, zatímco jiné zlepší vyváženost mužů a žen mezi zaměstnanci. Kromě toho, že by do procesu měli být zapojeni různí zaměstnanci (viz krok 2), jsou to právě oni, na jejichž rozvoj by se mělo vedení koncentrovat v první řadě, ať už jsou vaše záměry jakékoliv. Udržitelnost totiž nevychází z etických kodexů, nařízení, strategií nebo jiných dokumentů a pravidel, ale vychází ze zaměstnanců firmy. A právě proto zajištění jejich vzdělávání, zdravé motivace, spokojenosti a podpora jejich angažovanosti jsou tím nejlepším prvním krokem.

 

5. Vytvoření CSR reportu a určení cílů

Dalším krokem, po realizaci interního auditu a aplikaci strategií pro zlepšení své udržitelnosti, přichází samotné vytváření CSR reportu. CSR report, neboli zpráva o udržitelnosti má svá daná pravidla pro sestavení. Kromě jiného je to nástroj, kterým firma zpětně zhodnotí, jak úspěšné byly její odpovědné aktivity. Ve zprávě se počítá vliv podle daných indikátorů, což je dobré pro porovnání  “environmentální a sociální” výkonnosti s jinými firmami nebo s výsledky v dalších letech. Na základě výsledků indikátorů si firma urči cíle, které by chtěla v příštích letech dosáhnout, aby snížila svůj dopad.Například používat 100% obnovitelných obalů do roku 2025, stát se uhlíkové neutrální do roku 2030 nebo snížit fluktuaci a vyrovnat genderové rozdíly. Kromě indikátorů je zde prostor i na popis jednotlivých strategií a aktivit, které mají zlepšit situaci uvnitř nebo vně firmy, byť je firma jinde nekomunikuje.

Zpráva se tak stává kronikou o firmě, o jejím fungování, poslání i  jakým způsobem přispívá společnosti. Více se o CSR reportech dočtete v tomto článku.


6. Vyhodnocení udržitelnosti a benchmarking

Díky ustáleným indikátorům, může firma porovnat svou výkonnost. Nejběžnějším způsobem je analyzovat časový vývoj dané firmy napříč reporty jednotlivých let. Další možností je srovnat svá data se zprávami zveřejněnými konkurencí. Měli byste si vybrat firmu, která má podobné parametry, nebo je pro Vás nějakým způsobem výzvou. Filtrovat jednotlivé podniky podle zemí, počtu zaměstnanců, typu průmyslu apod. můžete například v databázi Kodexu udržitelnosti. Pro více komplexní porovnání lze využít takzvaného sustainable ratingu. Ten prověří společnost a udělí ji určitou známku nebo procentuální ohodnocení vypovídající o její celkové udržitelnosti či  hodnocení v jednotlivých oblastech: environmentální, sociální a ekonomické. Součástí takové analýzy bývá i identifikace nedostatků, které firma má v porovnání se srovnatelnými organizacemi. Tím, že se zaměří na tyto nedostatky, dosáhne při příštím hodnocení lepšího výsledku.


7. Komunikace

Citlivým tématem v rámci udržitelnosti je komunikace. Často je to totiž podceňovaná a nedostatečně využitá nebo naopak velmi přeceňovaná oblast. To se týká firem, které komunikační fázi upřednostňují před samotným dosahováním vyšší udržitelnosti. Firma by měla prezentovat, jaké odpovědné aktivity dělá, aby inspirovala svou konkurenci, prokázala svým odběratelům a investorům, že myslí na budoucnost a samozřejmě zúročila svou snahu i při získávání zákazníků. Komunikovat vlastní podnikovou odpovědnost je důležité nejen externě, ale především interně! Často se to považuje za nejdůležitější součást udržitelnosti firmy. Přibližovat smysl aktivit svým zaměstnancům, pomáhá zvyšovat jejich porozumění a příspívá  i k pocitu smysluplnosti práce a hrdosti na zaměstnavatele.

Jak už bylo řečeno, nebezpečné je, když firma investuje více energie a času do komunikace zelených a eko-aktivit než do jejich samotné realizace nebo plnění systematických cílů. Takový přístup se nazývá greenwashing a firmě se často nevyplácí, protože je za něj propírána médii a veřejností.

 

8. Externí audit a certifikace

Celý proces může být ještě završen auditem externí auditorské firmy nebo získáním některé certifikace. Oba způsoby jsou dokladem, že zveřejněné informace jsou pravdivé a podložené daty a fakty.

 

A znovu:

Společenská odpovědnost je cyklický proces. Poté co realizujete a vyhodnotíte strategie jednoho období, nastavíte si nové cíle a opět se snažíte, dosahovat jich novými a inovativními způsoby. Jeden cyklus trvá obvykle dva roky, ale samozřejmě může trvat i jeden rok nebo naopak mnohem více let.

Jak bylo řečeno, udržitelnost je velmi individuální a způsob realizace i výsledek jsou unikátní pro každou firmu. Nelze tedy přenést udržitelnost jedné firmy na jinou. Odpovědi na všechny otázky jsou ukryté uvnitř firmy ve firemní kultuře a vztazích se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a dalšími. Toto je 8 základních kroků, které doporučujeme následovat. Ale můžeme se setkat i s odlišnými přístupy. Existují firmy, kterým nevyhovuje vytváření CSR reportu,  nebo nechtějí nazývat své aktivity “udržitelné strategie”, či si vytvářet hodnocení a porovnávat se s ostatními. To je samozřejmě v pořádku. Jediným měřítkem je, aby firma prospívala společnosti, nevytvářela škody na životním prostředí a lidech a byla dobrým zaměstnavatelem. Nejlepší cestou je ta, která vychází z Vaší vlastní kultury.

 

Připomeňte si krátce co je to CSR:


 

Kontakt

spojte se s námi ještě dnes.

+420 724 294 411

+420 728 076 613

info@fairventure.cz